skip to Main Content

Wainhira importa ka exporta sasan komersial sira, ita tenke utiliza Deskripsaun Komuditi Harmonizadu no sistema Kodigu nian. Iha nasaun barak, ida ne’e simplesmente konhesidu hanesan “HS”. Iha adisaun atu fornese governu ho dadus komersiu importante sira, klasifikasaun lolos ba ita nia sasan sira maka hanesan rekerementu legal ida tuir Artigu 154 nia okos Kodigu Alfandega (Dekretu Lei: 14/2017). Kodigu hirak ne’e uza ona extende ba nasaun 200 ne’ebe mak kontratadu ona ba Konvensaun kona ba Deskripsaun Komoditi Harmonizadu no sistema Kodigu nian (konhesidu hanesan Konvensaun ‘HS’). Autoridade Aduaneiru laos deit uza kodigu HS atu identifika sasan sira ne’ebe mak transporta mai, Alfandega mos uza kodigu sira ne’e atu aplika ba dever no taxa no regulamentu relevante Alfandega nian. Governu mos uza kodigu HS ba rekolha komersiu global no kria tarefa. Kompania privadu sira uza sistema hanesan atu halo monitorizasaun ba sira nia sasan, dezenvolve no advokasia ba politika komersiu nian, rekolha statistika iha trafiku no transportasaun no mos monitor ninia presu. Ita bele uza ami nia “Tariff Finder” ne’ebe ita bele hetan iha ne’e (ba iha link atu hetan tariff finder).

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu