skip to Main Content

Wainhira importa ka esporta sasan komersial, ita tenki utiliza Deskrisaun Merkadoria Harmonizadu no Sistema Kodigasaun. Iha nasaun barak, ida ne’e koñese hanesan “HS”.

Timor-Leste utiliza formatu dijitu-8 wainhira aplika kodigu HS. Dijitu rua dahuluk kategoriza produtu (Kapitulu), dijitu rua da-ruak difini klean klasifikasaun ida ne’e (títulu), no dijitu hat ikus espesifika produtu detallu tan (Sub-títulu HS no Subtítulu ASEAN). Ita bele buka klean tan kona-ba HS iha ne’e.