skip to Main Content

“deklarante” maka ema natural ka legal ida ne’ebe mak autoriza ona husi Alfandega atu kumpri tuir obrigasaun taxa sira relasionadu ba rejime deklarasaun Alfandega nian. Iha termu pratikal, deklarante maka hetan autorizasaun atu tau deklarasaun no dokumentu suporta sira seluk ba iha sistema ASYCUDA World ba prosesu importasaun no exportasaun nian. Deklarante legalmente responsavel ba informasaun ne’ebe fornese mai ho lolos no klaru. Deklarante bele importador ka exportador, ka ema ida ne’ebe halo aktu reprezenta ema seluk, hanesan Despaxante Aduaneiru ne’ebe rejistu ona.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu