skip to Main Content

Konformidade voluntariu signifika katak ita ho kuidadu kumpri tuir regras no regulamentu relevante sira, no ativamente foti medidas atu asegura katak ita kumpri tuir rekerementu regulatoriu sira hotu. Se ita determina ida ne’e maka ita voluntariamente kumpri ona ho nune’e ami koko no asegura katak kuaze ita nia sasan sira hotu sei rute ba kanal verde. Ida ne’e signifika katak ita nia sasan sira hotu sei hasai lalais, ho nune’e bele hamenus ona ita nia tempu ho osan.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu