skip to Main Content

Reforsa konformidade signifika katak ita ho intensaun evita atu la kumpri tuir regras no regulamentu relevante sira , no halo hela esforsu atu hatama sasan kontrabandu, hamenus valor ka klasifika sasan ho la los. Failha atu tuir regras no regulamentu sira sei la tolera, no ami sei foti asaun firmi hasoru ita se apropriadu. Ida ne’e bele inklui: Inspesaun ba ita nia konsignamentu sira kada tempu; Aplika koima ba ita no ninia montante bele hahu husi $250 to $10,000; Foti asaun legal no lori ita ba tribunal; no Suspende ka revoka ita nia lisensa operasaun despaxante aduaneiru nian. Ita bele hetan informasaun liu tan iha ne’e

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu