skip to Main Content

Janela Uniku Nasional maka hanesan portal ida ne’ebe mak komersiante sira bele submete dokumentu sira hotu relasiona ho komersiu no bele atu iha asesu ba informasaun relevante sira hotu relasiona ho komersiu liu husi janela eletroniku uniku ida. Portal liga Autoridade Alfandega ho agensia governu sira hotu ne’ebe mak hare kona ba movimentu ema ka sasan sira, inklui taxa, imigrasaun, quarantina, saude, transporte, agrikultura, peska, ministeriu estranjeiru no Banku Sentral. Iha tinan 2017, Konselhu Ministru Timor-Leste pasa ona Rezulusaun ida 14/2017 atu establese Janela Uniku Nasional ida uza sistema ASYCUDA World hanesan ninia plataforma operasaun nian.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu