skip to Main Content

WTO Akordu Fasilitasaun Komersiu (TFA) kontein provisaun sira ba aselera movimentu, hasai no apuramentu ba sasan sira, inklui sasan sira iha prosesu tranzitu. ida ne’e mos fo sai medida ba koperasaun efetivu entre Alfandega no autoridade apropriadu sira seluk ba komersiu no kestaun kona ba konformidade sira. Se liu tan kontein provisaun sira ba asistensia tekniku no hari kapasidade iha area ida ne’e. Timor-Leste sei presiza hasoru provisaun sira ne’e tanba agora dadaun sira kontinua hela sira nia prosesu ba adezaun WTO nian.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu