skip to Main Content

ASYCUDA maka akronominu ida sistema automatizadu ba Dadus Alfandega nian. Ida ne’e hanesan sistema komputarizadu ne’ebe mak dezenha ona husi Konferensia Nasaun Unidades ba Komersiu no Dezenvolvementu nian (UNCTAD) hodi prosesa importasaun, exportasaun no tranzasaun tranzitu Alfandega nian no mos halibur dadus statistiku nasaun nian. Autoridade Aduaneiru agora dadaun utiliza hela sistema ASYCUDA World, ne’ebe mak hanesan sistema bazeia-web nian. ASYCUDA World hare ba manifestu sira no deklarasaun sira Alfandega nian, prosedidementu kontabilidade, tranzitu no prosedimentu suspensaun nian.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu