skip to Main Content

Declaracao Aduaneira Unica (DAU) maka hanesan termus ida ne’ebe mak uza ona iha Timor-Leste ba deklarasaun importasaun no exportasaun nian.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu