skip to Main Content

Ita presiza fornese ba ita nia Despaxante Aduaneiru ho dokumentu sira tuir mai ne’e:n

  1. Prokurasaun atu nune’e despaxante bele atu halo prosesu reprezenta ita
  2. Invoice sasan sira ne’ebe sosa ona
  3. Dokumentu saida deit ka dokumentu sira hotu relasiona ba kustu transportasaun nian
  4. Dokumentu spesifiku saida deit ba ita nia sasan sira, exemplu: Sertifikadu Sanitariu no Fitosanitariu nian (Sanitary and phytosanitary certificates).
Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu