skip to Main Content

Tradisionalmente, wainhira komersiante sira hakarak atu importa ka exporta sasan sira, sira presiza submete informasaun hanesan dala hira kedas ba entidade sira governu nian. Dala ruma dokumentu sira ne’e presiza submete eletronikamente, dala ruma ho surat tahan. Ida ne’e konsumu tempu, dala ruma mos konsumu kustu, hasa’e oportunidade atu halo eru sira no halo prosesu komersiu sai difisil. Sistema ida ne’e automatikamente no simplifika hodi nune’e permite komersiante sira atu submete informasaun importasaun, exportasaunno tranzitu nian ne’ebe mak agensia regulatoriu sira presiza liu husi dalan eletroniku uniku ida. Surat tahan sei elimina no informasaun akurat no konsisten sei deponivel ba komersiante sira. Ho halo ida ne’e, sistema permite komersiante sira atu iha asesu ba regras, regulamentu no prosedimentu relevante sira, kustu no formulariu sira hotu ba agensia jestaun fronteira nian liu husi website utilizador uniku ida. Ami agora dadaun servisu hela ho parseiru sira seluk, hanesan Konferensia Nasaun Unidas ba Komersiu Internasional (UNCTAD), atu introdus Janela Uniku Nasional iha Timor-Leste.

Feedback
Tell us more
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!