skip to Main Content

Tradisionalmente, wainhira komersiante sira hakarak atu importa ka exporta sasan sira, sira presiza submete informasaun hanesan dala hira kedas ba entidade sira governu nian. Dala ruma dokumentu sira ne’e presiza submete eletronikamente, dala ruma ho surat tahan. Ida ne’e konsumu tempu, dala ruma mos konsumu kustu, hasa’e oportunidade atu halo eru sira no halo prosesu komersiu sai difisil. Sistema ida ne’e automatikamente no simplifika hodi nune’e permite komersiante sira atu submete informasaun importasaun, exportasaunno tranzitu nian ne’ebe mak agensia regulatoriu sira presiza liu husi dalan eletroniku uniku ida. Surat tahan sei elimina no informasaun akurat no konsisten sei deponivel ba komersiante sira. Ho halo ida ne’e, sistema permite komersiante sira atu iha asesu ba regras, regulamentu no prosedimentu relevante sira, kustu no formulariu sira hotu ba agensia jestaun fronteira nian liu husi website utilizador uniku ida. Ami agora dadaun servisu hela ho parseiru sira seluk, hanesan Konferensia Nasaun Unidas ba Komersiu Internasional (UNCTAD), atu introdus Janela Uniku Nasional iha Timor-Leste.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu