skip to Main Content

Iha kazu barak, ami aseita valor ne’ebe hatudu iha invoice komersial se wainhira ida ne’e inklui Kustu, Seguru (Insurance) no kustu ba Freight nian (CIF). Iha kazu balun, ami bele dezafia no adjusta valor ida ne’e tuir Artigu 98 nia okos Kodigu Aduaneiru (Dekretu Lei: 14/2017) se ida ne’e la refleta valor merkadoria ba sasan ferere.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu