skip to Main Content

Iha kondisaun no rekerementu balun ne’ebe mak ita tenke konsidera no kompleta molok atu importa vehikulu ida. Ida ne’e maka hanesan lista ida iha “Kondisaun no Prosedimentu atu Observa Relasiona ho Importasaun Vehikulu (Dekretu Lei 30/2011), ne’ebe mak aprova ona ho objetivu atu regula kondisaun no prosedimentu sira relasiona ho importasaun vehikulu diferente entre importasaun vehikulu privadu no komersial nian.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu