skip to Main Content

Atu fasilita komersiu iha mundu, Kamara Komersiu Internasional (ICC) publika pakote Incoterms, ofisialmente konhesidu hanesan termus komersiu internasional. Globalmente rekonhese, Incoterms prevene konfuzaun iha kontratu komersiu estranjeiru ho klarifika obrigasaun ba komprador no vendedor sira. Parte sira ne’ebe mak involve iha komersiu domestiku ka internasional jeralmente uza termus sira ne’e hanesan stenografia hodi ajuda atu komprende malu no termus los ba sira nia aranjamentu negosiu nian. Incoterms balun aplika ba ninia signifika transportasaun; Seluk aplika rigorozu ba transportasaun iha be laran.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu