skip to Main Content

Sim: iha loron 8 Novembru 2016, Konselhu Ministru aprova ona adopsaun ba Revisaun Deklarasaun Arusha liu husi Rezulusaun Governu 42/2016.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu