skip to Main Content

Atu bele kontaktu ami, halo favor kontaktu servisu administrasaun iha numeru kontaktu: (+670) 3331312, ka hetan informasaun liu iha ne’e. Se ita hakarak halo relatoriu deskunfia atividade ilegal ruma, halo favor kontaktu Customs Hotline ho telefone ba 12200 ka submete informasaun iha ne’e.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu