skip to Main Content

Sim: iha kondisaun no rekerementu balun ne’ebe mak ita tenke konsidera no kompleta wainhira importa vehikulu, ne’ebe mak lista ona iha “Kondisaun no Prosedimentu atu Observa Relasiona ho Importasaun Vehikulu (Dekretu Lei 30/2011). Lei ida ne’e ho objetivu atu regula kondisaun no prosedimentu sira relasionadu ba importasaun vehikulu no diferente entre importasaun privadu no komersial.

Komentariu
Fo hatene tan mai ami
Oinsá mak ita bele klasifika ita-nia esperiénsia?
Karik ita iha komentariu adisional ruma?
Tuir mai
Submete ita nia email karik ita hakarak atu ami bele kontaktu ita relasiona ho ita nia komentariu
Fila fali
Submete
Obrigadu bele submete ona ita nia komentariu